In de zorg wordt veel gesproken over het cliëntperspectief. Vanuit dat perspectief is het merkwaardig dat de zorg is opgedeeld in drie segmenten: Wmo, Zvw en Wlz. De drie segmenten kennen een eigen toegang, eigen regels, eigen verantwoording en eigen financieringsgrondslag. Het is in deze context aan zorgorganisaties en zorgprofessionals om adequate netwerken voor professionals in te richten.

Immers, burgers en professionals hebben te maken met een stijgende vraag naar en complexiteit van zorg. Daarom hebben zowel burgers als zorgprofessionals en zorgorganisaties behoefte aan oplossingen die hen ondersteunen bij de realisatie van behoeften en doelen van burgers en tegelijkertijd zorgverlening beter, veiliger en kostenefficiënter maken.

De gezondheid van de bevolking wordt niet alleen door de zorg beïnvloed. Een minstens zo groot aandeel hebben de motivatie, leefstijl en omgeving van de mensen. Het blijkt dat door regionaal en transmuraal samenwerken in aaneengesloten zorgketens voor specifieke doelgroepen, gezondheidswinst voor de bevolking wordt gerealiseerd.

Het is belangrijk om het behoud van functionaliteit en zelfredzaamheid van individuen in samenhang te zien met het sociale netwerk in de leefomgeving. Mantelzorgers en verwanten spelen een belangrijke rol in het behoud van vitaliteit en herstel of het voorkomen van verslechtering.

Wij hebben CuraeVitel Balie ingericht om het voor cliënten eenvoudig te maken om toegang te krijgen tot zorg. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Reumazorg Zuid West Nederland.

Dit nieuwe samenwerkingsverband moet betere samenwerking mogelijk maken tussen het sociaal domein en de tweede lijn voor reumapatiënten. Reumazorg Zuid West Nederland (ZWN), een specialistisch reumatologisch behandelcentrum met elf vestigingen en het hoofdkantoor in het Zeeuwse Goes, heeft een overeenkomst getekend met CuraeVitel Balie.  Met als doel: reumapatiënten die om andere dan puur medische redenen in de specialistische zorg terecht komen, een alternatieve, meer op welzijn georiënteerde, aanpak aanbieden.

Reumazorg ZWN levert integrale zorg vanuit de beginselen van positieve gezondheid. Het doel is dat patiënten de regie over hun leven kunnen nemen. Een probleem daarbij is dat bij een derde van de patiënten andere zaken meespelen. Denk bijvoorbeeld aan financiële problemen, relatieproblemen, opvoedingsperikelen of gebrekkige voorzieningen. De stress die patiënten daarvan ondervinden, leidt tot meer gewrichtspijn en dus komen ze weer (onnodig) terug in het medisch domein.

CuraeVitel Balie ondersteunt bij het voeren van de eigen regie en zorgt voor verbindingen met het sociaal domein. Het totale zorg- en ondersteuningsproces wordt gemonitord waardoor de communicatie tussen zorg- en hulpverleners wordt gefaciliteerd.

Tips

  • Zelfredzaamheid van individuen werkt alleen als er samenhang is tussen het zorgsysteem en het sociaal domein.
  • Het vraagstuk van een lastige toegang op de verschillende zorgsysteem kan het gemakkelijkst worden opgelost door uit te gaan van de vragen van cliënten en niet gericht te zijn op het aanbod binnen Zvw of Wmo.

Literatuur

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein.  Amsterdam: SWP

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: