koplopers-logo-122x113

Sparks zijn frisse en inspirerende ideeën die de dagelijkse praktijk makkelijker maken. Dit keer Stichting Anton Constandse over het delegeren en mandateren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Waarom?

Het borgen van het vakmanschap in een specifieke opleiding en bijbehorende accreditatie maakt het voor Stichting Anton Constandse (zie Spark: Stichting Anton Constandse: vakmanschap verankerd) mogelijk een ander besturingsconcept te introduceren. De vraag was hoe een en ander juridisch en anderszins vast te leggen.

 

Wat en hoe?

In het nieuwe besturingsconcept zijn de vakinhoudelijke verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van zorg zijn gedelegeerd naar de Sociaal Psychiatrische Ondersteuners (SPO’ers). In het verlengde hiervan wordt de SPO’er gezien als een zelfstandige beroepsbeoefenaar en is deze zelfstandige beroepsuitoefening in de statuten van de Anton Constandse vastgelegd en daarmee formeel gedelegeerd naar de SPO’er. De SPO’er moet een beroepspraktijk voeren en in stand houden en de verantwoordelijkheid voor herstel en ondersteuning komt daarbij volledig in relatie tussen de cliënt en de SPO’er te liggen. Wel blijft daarbij Stichting Anton Constandse juridisch eindverantwoordelijk.

Daarnaast is Stichting Anton Constandse verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de voldoende SPO’ers om een goede beroepsuitoefening en het voeren van een goede beroepspraktijk mogelijk te maken. Een en ander is vastgelegd in een reglement. Op andere terreinen als budgetten, wonen en voedsel en dergelijke zijn de verantwoordelijkheden gemandateerd naar de werkeenheden: men is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken maar de bestuurder blijft juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk. Ook deze relatie is vastgelegd in een reglement. Door een en ander formeel juridisch te regelen zijn over en weer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder.

 

Deze Spark verscheen eerder in de publicatie ‘Andere tijden, flexibel organiseren van de Denktank GGZ 2025. Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze Denktank, neem dan contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg via secretariaat@koplopersindezorg.nl

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: