Het werken met digitale innovaties leidt niet alleen tot nieuwe manieren van diagnose en behandeling, maar biedt ook mogelijkheden voor verminderen van kosten en een betere toegankelijkheid. Doel van het werken met digitale technologieën is om de zorg opnieuw vorm te geven:

  • Mogelijk maken van gepersonaliseerde zorg.
  • Meer mogelijkheden voor zorgprofessionals.
  • Verbeteren van kwaliteit en verlaging van kosten.

Dit doe je door informatie als onderdeel van het zorgproces toegankelijk te maken voor professionals. Nodig is verbinding met expertise van andere professionals, monitoring (op afstand) van zorgvragen en een simpele planning. Daarbij gaat het erom dat realtime informatie over de zorg beschikbaar is. Hierdoor kunnen interventies optimaal worden ingezet en behandelplannen toegesneden worden op de individuele behoeftes.

De vertaling hiervan kan het meest geschikt plaatsvinden door het werken met platformtechnologie. Hierdoor wordt het mogelijk om verbindingen te maken met zorgprocessen: vastleggen van data en het integreren ervan om tot interventies te komen. Dit betekent dat het werken met een Elektronisch Cliëntendossier (ECD) zal leiden naar beslissingsondersteunende systemen. Het ECD van het platformVmZ biedt ondersteuning bij het verpleegkundig proces: diagnoses, formuleren van doelen en inzetten van geschikte interventies.

Een belangrijk aspect is interoperabiliteit: het vermogen van organisaties, professionals en de door hen gebruikte processen en systemen om effectief en doelmatig samen te werken door het delen van informatie (met elkaar en met de cliënt). Interoperabiliteit is overigens niet eenvoudig te regelen omdat informatie in de zorg complex is en de organisatie van de zorg zelf ook. Er is een interoperabiliteitsmodel door Nictiz ontwikkeld waarin de verschillende lagen van informatievoorziening worden verbonden:

  • Organisatie: systemen (bijvoorbeeld gericht op medicatiebewaking)
  • Zorgproces: inrichting van zorgprocessen
  • Informatie: beschikbaarheid en vastleggen van informatie
  • Applicatie: wijze waarop gekozen terminologie en informatiestandaarden in software wordt ingebouwd
  • Infrastructuur: netwerk om informatie uit te wisselen

Het werken met digitale technologieën heeft alleen effect als het diep ingrijpt in de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Door de invoering van digitale technologieën vervagen professionele grenzen en komt er een andere relatie met cliënten. Het delen van informatie vraagt om een herijking van rollen. Digitalisering is hiermee niet alleen een enabler voor het verbeteren van de zorg, maar ook een randvoorwaarde die zowel geldt voor verbetering van de effectiviteit als het doorvoeren van doelmatigheid.

Tips:

  • Het kunnen delen van informatie vraagt zowel om een herijking van professionele rollen als een herijking van de relatie met de cliënt.
  • Platformtechnologie biedt ondersteuning bij het totale zorgproces.

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: