“Digitaliserings-paradox” eerstelijnszorg huisartsen

Noodzaak en oplossingsrichtingen voor het doorbreken van de “Digitaliserings-paradox”.  

Duurzaam en dicht bij huis

In Nederland is de huisartsenzorg een groot goed. Het wordt nu en in de toekomst gezien als een cruciale sleutel tot een duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis en van een hoge kwaliteit. Het leidende motto van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is dan ook “Modernisering naar menselijke maat”. Naast het menselijke wordt bij modernisering al snel de relatie gelegd met digitalisering. Vreemd is dat niet. Inmiddels is de digitalisering in alle haarvaten van onze samenleving aanwezig en exponentieel aan het toenemen.  

IT in de eerstelijnszorg

Nictiz heeft vanuit haar onafhankelijke rol het initiatief genomen een whitepaper op te stellen waarin twee vragen centraal staan:

  1. Is er een probleem met IT in de eerstelijnszorg en zo ja, wat is het probleem?
  2. Welke oplossingsrichtingen zijn er om “het probleem” op te lossen?

Het doel van dit whitepaper is om naast het verschaffen van inzicht en duiding, input te geven aan de discussie en activiteiten om de mogelijk aanwezige “problematiek” te doorbreken. Nictiz is bekend met de eerstelijnszorg. Bij het opstellen van het paper is naast de reeds beschikbare kennis gebruik gemaakt van informatie verkregen uit interviews met o.a. LHV, NHG, InEen, ZN, VZVZ, KNMP, verschillende huisartsen, zorggroepen en IT-leveranciers.  

 

Gepubliceerd door Zorgcommunity Redactie

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: