Er wordt veel gesproken over de Digitale Transformatie van organisaties. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft echter een samenhangende digitale strategie die beschrijft hoe toegevoegde waarde voor de klant te creëren (Bakas). Wanneer we de ouderenzorg vergelijken met andere sectoren, dan zien we dat de digitale volwassenheid daar nóg beperkter is.

Voor zorgorganisaties wordt het steeds belangrijker hun digitale dienstverlening aan te passen aan de wensen en behoeften van cliënten. De digitale wereld maakt het voor cliënten steeds gemakkelijker om zelf beslissingen te nemen hoe te handelen als sprake is van een beperking. Relevante gezondheidsinformatie wordt steeds meer beschikbaar.  

De kenmerken van digitale transformatie

De digitale transformatie kent de volgende kenmerken: doelmatiger maken van werkprocessen, realiseren van waardevermeerdering en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen om de klant (cliënt) nog tevredener te stellen.

Data is in een zorgorganisatie vaak verspreid aanwezig. Daarom is aandacht nodig voor de structuur, toegankelijkheid en relevantie van die data. Dataverzameling is nodig om te komen tot kosteneffectieve vormen van zorginzet. Dit werkt alleen als de zorgprofessionals en de cliënten bij de ontwikkeling worden betrokken. 

Wie is verantwoordelijk voor de digitale strategie?

Een digitale strategie is daarmee niet alleen een zaak van het management, maar ook van professionals, cliënten en mantelzorgers. Daarbij is het essentieel rekening te houden met (het ontbreken van) de digitale van die drie groepen. Het gaat dus niet alleen om het ontwikkelen en implementeren van een digitale strategie, maar daarna ook om het begeleiden van de professionals en cliënten die ervan zouden moeten profiteren. 

Juist het perspectief van professionals en cliënten dient centraal te staan bij de ontwikkeling van software. Dit vereist dat de bouwers van software over reële zorginhoudelijke kennis beschikken.

Afname informatieasymmetrie

Hoewel er altijd een verschil in kennis is tussen zorgprofessional en cliënt neemt de informatieasymmetrie steeds meer af. Van een zorgafhankelijke relatie zien we een beweging naar partnerschap. Dit verandert de interactie tussen professional en cliënt: partnerschap vergt een ‘dialogische’ houding van professionals. 

Topol geeft aan dat de zorg de komende jaren een ontwikkeling kent van ‘digitized’ naar ‘democratized’. Door de beschikbaarheid van data zullen steeds meer nieuwe vormen van diagnostiek (zonder artsen) beschikbaar komen. Cliënten en patiënten gaan verbindingen met elkaar aan: door het delen van ervaringsgegevens ontstaan nieuwe oplossingen. Netwerken en co-creatie gaan toenemen. 

Tips voor de digitale transformatie

  • Investeer in de datavaardigheden van zorgprofessionals: dit leidt tot verhoging van kwaliteit van zorg, betere verbindingen met cliënten en inzicht in kosteneffectieve interventies
  • Ontwikkel een digitale strategie om de positie van cliënten te versterken

Literatuur

Bakas, A. en W. Kepinski. (2016). De digitale transformatie. Het ‘handboek soldaat’ voor de disruptie en digitalisering van business. Dexter

Topol. E. (2015). The patient will see you now. The future of medicine is in your hands.  New York: Basic Books

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: