Cijfers

Uit een recent verschenen Jaarverslagenanalyse van 477 VVT-instellingen (Intrakoop, Jaarverslagenanalyse VVT 2018, juli 2019) blijkt dat binnen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) de kosten voor inhuur van externe krachten in 2018 met 18,6% tot bijna 1 miljard euro zijn gestegen. Dat is 8% van de totale personeelskosten. Frank Kaptein, directeur van inkoopcoöperatie Intrakoop, constateert dat de uitdaging om voldoende en gekwalificeerd personeel aan te trekken voor de zorgsector onverminderd groot is.

De onderzochte VVT-organisaties hebben 215.000 voltijd arbeidsplaatsen. Naast de vaste medewerkers zijn 16.390 stagiaires en ruim 163.000 vrijwilligers actief in de sector. Het aantal vacatures is met bijna 13.000 fors; 6.886 staan langer dan drie maanden open. Van deze moeilijk vervulbare vacatures betreft 95% functies die cliëntgebonden zijn. Daarnaast kampt de sector met een relatief hoog ziekteverzuim van 6,8 procent.

Verdienen zzp’er meer dan reguliere medewerkers?

Ik onderzocht of het waar was of zzp’ers meer verdienen dan werknemers. Ik bekeek dit aan de hand van een onderzoek van PwC. In 2017 deed PwC onderzoek naar de kosten per prestatie (Onderzoek tariefherijking verpleging en verzorging). Hoewel een vergelijking een aantal verschillende variabelen kent, constateerde PwC dat de kostprijs per prestatie voor een zzp’er lager is dan de kostprijs van een PV of VP binnen een zorgorganisatie. Dit komt door de veelheid aan bemiddelingsbureaus. De meerwaarde ervan is zeer discutabel. Binnen reguliere zorginstellingen wordt veelal de traditionele bedrijfsvoering gecontinueerd.

Waarom zzp’er? 

Volgens het rapport zijn er twee belangrijke redenen voor werknemers om over te stappen naar het zzp’erschap: dat ze dan meer zeggenschap hebben over de invulling van hun werkzaamheden én hogere vergoedingen kunnen bedingen.

Veel mensen besluiten zzp’er te worden omdat de sector blijft kampen met een tekort aan goed opgeleide medewerkers. Dit komt door een complexere zorgvraag en een toename van het aantal cliënten. Verkijk je er alleen niet op dat een zzp’er zogenaamd meer zou verdienen. Dit komt door de bemiddelingsbureaus en niet door de wijze hoe een zzp’er wordt ingezet bij een zorgorganisatie.

Tips

Na de discussie te hebben onderzocht, kan ik stellen dat de inzet van zzp’ers de arbeidsmarkt in de zorg juist versterkt. Om een goede keuze te maken tussen werknemerschap of zzp’erschap geef ik graag een paar tips.

  • Om erachter te komen wat voor jou relevant is, kan je een discussie houden over flexcapaciteit. Door een visie te hebben op de verhouding tussen vast en flexibel werken, rekening houdend met de reële arbeidsmarktproblematiek, kan je bedenken wat volgens jou ‘goed’ is.
  • De inzet van flexibel werken kan via platformtechnologie veel beter vanuit eigen regie ingericht worden. Via deze technologie kunnen bemiddelingskosten en uitzendopslagen worden afgebouwd of heel misschien zelfs worden vermeden.

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: