De zorgsector moet zich aanpassen

De Nederlandse samenleving blijft vergrijzen en steeds meer mensen maken gebruik van de Nederlandse zorg. Omdat het aantal mensen dat zorg nodig heeft toeneemt, moet de zorgsector zich gaan aanpassen. Daarvoor is een goed beeld nodig van de zorg, gebaseerd op de waarde voor de patiënt – de ervaren kwaliteit, de effectiviteit en de kosten.

Binnen de zorg is vaak een spanning tussen de kwaliteit en de doelmatigheid. Enerzijds gaat het om het bieden van hoogwaardige zorg, anderzijds gaat het om een toekomstbestendige zorginvulling. Een model om tot een nieuwe balans te komen zou het model van waardegedreven zorg kunnen zijn.

Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg gaat om kwaliteitsverbetering en lagere kosten mogelijk maken door specialisatie. Centraal staat wat een zorgproces oplevert: mate van gezondheid of herstel, tijd tot herstel, duurzaamheid van het herstel en de langetermijneffecten van de therapie. Het gaat hierbij niet om één specifieke interventie maar om de uitkomsten van het gehele zorgtraject. Tijdens dit gehele zorgtraject wordt breder samengewerkt en wordt gestuurd op een gemeenschappelijke aanpak en cliëntuitkomsten. Dit is mogelijk door de verschillende specialisaties.

In de Nederlandse zorg wordt al geëxperimenteerd met deze variant van zorg, zowel bij Cure als Care. Dit nieuwe zorgsysteem is duurzaam omdat laagcomplexe zorg in lokale zorgcentra wordt georganiseerd, hoog complexe zorg in een aantal interventiecentra en laagcomplexe electieve ingrepen in gespecialiseerde klinieken. Wel is het essentieel om de focus op kostenreductie te verleggen naar de kern van de zorg: het bereiken van de optimale resultaten voor de patiënt. Dit kan worden gerealiseerd door de samenwerking aan te gaan met alle mogelijke betrokkenen rondom specifieke patiëntgroepen of ziektebeelden (o.a. huisartsen, medisch specialisten, diagnostische centra, apothekers, VVT-instelling) en daarbij de zorgketen sluitend maken.

Bovendien kan waardegedreven zorg een mooi nieuw systeem zijn doordat de strategische agenda tot een aantal transformaties in het zorgsysteem leidt. De inrichting van netwerken die bijdragen aan het resultaat voor cliënten verschuift. Ook verschuiven de organisatie en sturing tussen proces en opbrengsten naar uitkomsten en kosten.

Waardegedreven zorg implementeren

Waardegedreven zorg betekent de patiënt als uitgangspunt wordt genomen voor het verzamelen van uitkomsten op het gebied van gezondheid, ervaren kwaliteit en kosten. Op deze manier kan in beeld worden gebracht wat de effectiviteit van de hele zorgketen is. Waardegedreven zorg is het meest effectief op de schaalgrootte van de hele organisatie. Om het te kunnen implementeren in een organisatie moeten zorgprofessionals zowel worden begeleid als worden aangesproken op hun zorginterventies. Feedback is een erg belangrijke variabel hierin.

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: