Minister de Jonge gaf vorig jaar oktober in Buitenhof aan dat een stelselherziening nodig is om te komen tot een regionale invulling van de zorg.  De zorg moet dus meer op regionaal niveau plaatsvinden. De stelselherziening is gericht op samenwerking tussen zorgpartijen in de regio die meer afspraken moeten maken om de huidige scheiding tussen de verschillende zorgdomeinen Wmo, Zvw en Wlz te doorbreken.

Regionale invulling van de zorg

Het gaat erom dat naast de betrokken zorgorganisaties en zorgprofessionals ook zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheidszorg in een regio. Daarbij moeten zij aanspreekbaar zijn en regelen dat het aanbod de stijgende zorgvraag aankan. Het probleem is dat organisatiebelangen een regiomodel in de weg staan. Als de consequentie namelijk is dat de ene organisatie groeit en de andere krimpt leidt dat tot bestuurlijke afwegingen om kritisch naar die regionale samenwerking te kijken.

In mijn praktijk als organisatieadviseur zag ik vaak dat krimp voor organisaties moeilijk te hanteren is. De vraag is dan of een structuurdiscussie bijdraagt aan de noodzakelijke vernieuwing.

Essentie is dat je de juiste zorg krijgt op de juiste plek door de juiste professional. Onze aanpak vanuit CuraeVitel Balie is daarop gericht. Het gaat er ons om dat netwerken worden vormgegeven rondom kwetsbare ouderen. Afhankelijk van de situatie van deze cliënten ontstaat er een kring van zorgprofessionals en mantelzorgers rondom de kwetsbare oudere. Door zorgprofessionals digitaal te faciliteren bij hun werkomgeving ontstaat er ruimte voor vernieuwing op professioneel niveau.

Digitale infrastructuur

Een goedwerkende, onderliggende digitale infrastructuur is daarom een voorwaarde voor effectieve en efficiënte samenwerking in een regio met behoud van kwaliteit van zorg. Door de toepassing van platformtechnologie kun je digitale en fysieke netwerken op lokaal, regionaal en  nationaal niveau creëren. Het gaat dan niet alleen om netwerken rondom de patiënt, maar ook om netwerken tussen zorgprofessionals zowel binnen als buiten de muren van het zorgorganisaties.

Wat dan nodig is, is sturing van de zorg (meten, managen en bekostigen van de zorg) en integratie van de zorg (volledig geïntegreerde ketenzorg), notie van systeembenadering, financiering en transparantie met betrekking tot kosten en innovaties op het gebied van hoe zorg is georganiseerd en hoe deze wordt geleverd.

Ga werken aan persoonlijke zorgnetwerken

Een persoonlijk zorgnetwerk omvat alle professionele zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning aan een cliënt, de cliënt zelf en de mantelzorg of informele zorg. De grootte en samenstelling van een zorgnetwerk verschilt per cliënt. Technologie speelt hierin een belangrijke rol: door op nieuwe manieren gebruik te maken van kennis en data, en door patiënten te monitoren en (op afstand) zorg te leveren, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor cliënten. Innovaties betreffen nieuwe methodes, nieuwe faciliteiten, nieuwe organisatiestructuren, nieuwe processen en nieuwe samenwerkingsvormen tussen zorgaanbieders.

Om de innovaties in de zorg verder vorm te geven zijn daarom nieuwe creatieve landelijke netwerken dichtbij de patiënt en zorgverlener essentieel.

Tips

  • Werken met platformtechnologie maakt regionaal werken eenvoudig mogelijk.
  • Professionals zorgen voor juiste zorg op de juiste plek: communicatie verloopt via een platform (en niet via overleg tussen organisaties).

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2019). Dit is waardegedreven zorg. Veranderen vanuit systemisch perspectief. Amsterdam: SWP

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: