In vergelijking met andere landen wordt het Nederlandse zorgstelsel goed beoordeeld op kwaliteit en toegankelijkheid. Dit geldt eveneens voor de GGZ. Toch zijn er in de GGZ verschillende spanningsvelden zichtbaar:

  1. Verantwoording afleggen versus tijd voor onze zorg: De verantwoordingseisen van de zorgprofessional vragen zodanig veel van de professional dat dit ten koste gaat van de daadwerkelijke tijd die aan de patiënt wordt besteed.
  2. Mijden van zorg versus Medicaliseren: Stigmatisering in de GGZ is een hardnekkig probleem. Voor veel mensen is de stap naar de GGZ te groot. Juist daarom is normalisering van de sector van groot belang.
  3. Geprotocolleerde zorg versus persoonsgerichte zorg: Ondanks verschillende methodieken en protocollen is de levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de afgelopen jaren niet gestegen. De manier waarop de huidig zorg is georganiseerd biedt weinig ruimte voor verschillen tussen individuen en ruimte voor inbreng van de cliënt.

Om op een goede manier met deze uitdagingen om te gaan heeft de sector nieuw elan nodig. Dit vraagt om lef om zaken anders te organiseren, experimenteervermogen, maar bovenal het vermogen om te reflecteren op wat we leren van en met elkaar.

De Vitale Coalitie

Gewoon anders, hoe doe je dat dan? Om de versnelling en verbetering van de sector mogelijk te maken hebben Vincent van Gogh, VGZ, CZ en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo de handen ineengeslagen en zich verenigd in de ‘Vitale Coalitie’. We werken samen aan innovaties rondom een aantal thema’s: zo zijn er innovaties rondom het thema zelfregie, waarbij het versterken van eigen regie van de cliënt centraal staat. Ook willen we de zorg zoveel mogelijk bij de cliënt thuis organiseren. Daarnaast werken we aan persoonsgerichte zorg, waarbij niet de aandoening van de patiënt centraal staat, maar zijn drijfveren en behoeften.

We realiseren ons in deze aanpak dat specialistische zorg een schaars goed is en willen het bewustzijn hieromtrent vergroten. Door specialistische zorg op het juiste moment toe te passen en hierin ook goed samen te werken met ketenpartners is de kans op escalatie kleiner en herstel groter.

Inmiddels zijn we zo’n anderhalf jaar onderweg, is er een groot aantal innovaties gestart en plukken we hier de eerste vruchten van. Zo is er een zelfregiecoach geïnstalleerd, die de uitstromende cliënt helpt met het maken van keuzes en vinden van zijn weg in de maatschappij, werken we aan verbetering van triage op de spoedpost en realiseerden we een consultatieplatform dat huisartsen helpt met psychische vraagstukken. Dit doen we gewoon, maar wel net even anders dan anders.

In een volgende editie nemen we je graag mee in een verdieping op een van onze innovaties.

Gepubliceerd door Jolande Tijhuis

Jolande Tijhuis geeft als bestuursvoorzitter leiding aan het bestuursteam van Vincent van Gogh voor GGZ. Zij is de drijvende kracht achter de transitie naar een toekomstbestendig, duurzaam Vincent van Gogh. Het is haar ambitie om samen met het bestuursteam en partners eigentijdse en optimale geestelijke gezondheidszorg te realiseren.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: