Blockchain technologie maakt het mogelijk om doelmatiger en transparanter te werken waarbij nieuwe vormen van samenwerking kunnen ontstaan. Vertrekpunt in de zorg is om te komen tot een gebruikersvriendelijk ontwerp. Blockchain biedt een technologische oplossing voor het werken op een gedeelde infrastructuur.

Het voordeel van werken met blockchain is dat er niemand exclusief eigenaar is: er is sprake van een verregaande vorm van decentralisatie. De data zijn eenmalig (en niet te veranderen) vastgelegd, niemand kan iets met de data doen en het is transparant. De decentralisatie is geborgd doordat het netwerk bestaat uit verschillende computers die allen over een kopie van de data beschikken. Als iets wordt aangepast, wordt iedereen daarover geïnformeerd: niemand heeft alleen de beschikking over data.

Interoperabiliteit (samenwerkbaarheid) in de zorg wordt belemmerd door het identificeren van patiënten en het blokkeren van uitwisselen van informatie. Er bestaan enkele voordelen van het werken met blockchain:

  • De blockchain blijft onveranderlijk en blijft te traceren, waardoor cliënten informatie gemakkelijk naar zorgprofessionals kunnen sturen.
  • Een medisch dossier dat wordt toegevoegd blijft veilig.
  • Zorgprofessionals die data willen bekijken kunnen via de blockchain van de cliënt toestemming krijgen.

Eén van de uitdagingen is dat gezondheidsinformatie niet altijd toegankelijk is. De intentie is om dat vanaf 1 juli 2020 te doorbreken door de verplichte invoering van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor iedereen. Blockchain technologie zorgt in principe voor vermindering van complexiteit, volledig betrouwbare samenwerking en veilige informatie.

Hoe werkt block chain? Stel je een spreadsheet voor die voortdurend wordt gekopieerd op een netwerk van duizenden computers. Dat is de essentie van blockchain: een gedecentraliseerd digitaal ‘grootboek’ dat een overvloed van voortdurend bijgewerkte en hoog versleutelde virtuele documenten bevat.

Iemand wil een verandering in de blockchain aanbrengen door een nieuw ‘block’ aan te brengen. Dit ‘block’ wordt bekendgemaakt in het hele gedecentraliseerde netwerk. Als het door alle computers is ‘bekeken’, dan wordt de verandering aangebracht in de keten. Alle computers gaan akkoord met de verandering, die daarna niet meer veranderbaar is.

Het grote voordeel hiervan is dat het hele proces van het bij elkaar brengen en harmoniseren van data qua tijdsinvestering enorm wordt teruggebracht. Bij een goede inrichting kan ervoor gezorgd worden dat alle data relevant en ondubbelzinnig zijn. Hierdoor bestaat in de gehele keten van zorgverlening de beschikking over betrouwbare data.

Apple heeft inmiddels een breed scala aan zelfmetingen ontwikkeld. Via blockchain technologie kan het vastleggen en delen van gezondheidsgegevens tussen de digitale apparaten en de zorgprofessional worden geborgd. IBM heeft een blockchain netwerk ontwikkeld met een aantal zorgverzekeraars om interoperabiliteit en transparantie te kunnen waarborgen.

Bij patiënt datamanagement spelen er drie zaken. In de eerste plaats dat iedere patiënt uniek is: data moeten dus gericht zijn op gepersonaliseerde zorg. Daarnaast gaat het om de wijze waarop data gedeeld kunnen worden. Ten slotte kunnen de data worden gebruikt om tot interventies te komen.

Samengevat zijn de belangrijkste toepassingen van blockchain onder meer veilig beheer van data, traceerbaarheid geneesmiddelen en patiënt datamanagement. In hoeverre het snel een grote vlucht neemt, is afhankelijk van de acceptatie van deze technologie.

Tips:

  • Beveiliging van zorgdata is cruciaal; blockchain technologie kan hierin een belangrijke rol spelen.
  • Blockchain technologie maakt nieuwe samenwerkingsvormen tussen professionals (netwerkzorg) mogelijk.

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: